Doğubayazıt Kaymakamlık Makamından duyurudur.
                22 Kasım 2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 678 sayılı KHK ile ,442 sayılı Köy Kanununa eklenen Geçici 3’üncü Maddesi (a ve b) bentlerine göre 19.01.2017 tarihinde ilişiği kesilen (69) Güvenlik Korucusu yerine (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla Doğubayazıt İlçesi mülki sınırları içinde görev yapmak üzere toplam (69) Güvenlik Korucusu (61 erkek, 8 bayan) alımı yapılacaktır.
İstekliler, Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Geçici Köy Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde bizzat müracaat edebileceklerdir.
İsteklilere İlanen Duyurulur.
 
                                                                Ulaş AKHAN
                                                                Doğubayazıt Kaymakamı
 

 

 

GÜVENLİK KORUCUSU GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:
 
        1.  T.C. vatandaşı olmak,
        2.  Askerlik hizmetini yapmış olmak, (Erkek adaylar için)
        3.      a.  30 Yaşından büyük olmamak, (22 Kasım 1986 tarihi ve sonra doğumlu olanlar) (Bayan adaylar için 35 yaşından büyük olmamak)
               b.  Kadronun Bulunduğu İlçe ve köyde yeterli müracaat olmadığı takdirde (öncelikli olarak 22 Kasım 2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 678 Sayılı KHK ile 442 sayılı Köy Kanununa eklenen Geçici 3’üncü maddesinin (a ve b) bentlerine göre ilişiği kesilen Güvenlik Korucularının oğlu veya kardeşi görevlendirilmek üzere) 35 yaşından gün almamış olmak, (13 Şubat 1982 tarihi ve sonra doğumlu olanlar)
               c. Gönüllü Güvenlik Koruculuğundan Güvenlik Koruculuğuna geçirilecek adaylar için 37 yaşından büyük olmamak.
        4.  Okuryazar olmak, (Bayan adaylar için en az ortaokul mezunu olmak)
        5.  Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
        6.  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
        7.  Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
        8.  3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
        9.  Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
        10.Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,
        11.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
        12.Siyasi parti üyesi olmamak,
        13.Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,
 
 
 
 
İSTENEN BELGELER:
 
1.      Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
2.      Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,
3.      Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
4.      Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,(Özel Hastane ve Aile Hekimliğinden alınan Raporlar Kabul Edilmeyecektir.)
5.      6 adet vesikalık fotoğraf,
6.      Sabıka kaydı,
7.      İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.
(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.)