T.C.
DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
KAMU TAŞINIR MALLARI ARAÇ SATIŞI
İHALE İLANI
 
1 Adet Binek Otomobil Satışı Yapılacaktır.
 
DOĞUBAYAZIT KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞIN’DAN
            Doğubayazıt Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adına kayıtlı aşağıda teknik özellikleri yazılı 1 adet Binek Otomobil Satışı, 28/04/2007 tarih ve 26506 sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
 1. Adı                  : Doğubayazıt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 2. Adresi             : Çiftepınar Mah. Rıfkı Başkaya Cad. Hükümet Konağı Kat: 3/Doğubayazıt/Ağrı
 3. Telefon No     : 0 (472) 312 6003
 4. Faks No          : 0 (472) 312 6075
 5. Web Sitesi      : www.dogubayazit.gov.tr
 6. İlgili Personelin Adı-Soyadı/Unvanı : Şafak AKKUŞ – Birlik Müdürü
 
İHALE KONUSU TAŞINIR MALIN
Madde-1-
ARAÇLARIN
ÖZELLİKLERİ
ARAÇ
Cinsi
Binek Otomobil (AA Sedan)
Markası
Mercedes-Benz
Tipi
-
Ticari Adı
G 300 Zırhlı
Vites Tipi
Otomatik
Modeli
1994
Rengi
Beyaz (Krem)
Yakıt Türü
Benzin
Motor No
003576
Şaşe No
WDB46322817094640
Bulunduğu Yer
Doğubayazıt Kaymakamlığı K.H.G.B.Bşk
Geç. Tem. Oranı
% 3
İhale Tarih/Saat
16/08/2018 Saat : 14:00
 
İHALENİN                            :
Madde-2-
 1. Yapılacağı Yer          : Doğubayazıt Kaymakamlığı Toplantı Salonu
 2. Tarihi ve Saati                       : 16/08/2018 – 14:00
 
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
Madde-3- Açık İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin;
 1. İhale tarihine göre 6 ay içinde alınmış iş veya ikametgah adreslerini gösterir belgeyi,
 2. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekaletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,
 3. Tebligat adresinin, iş veya ikametgah adresinden farklı olması durumunda, tebligat adreslerini gösterir belgeyi,
 4. Teklifte bulunulacak taşınır mal için yatırılacak % 3 tutarındaki geçici teminat miktarını gösterir belgeyi,
 5. İhale dokümanını satın aldığına dair belgeyi,
 6. Şartname (İmzalı) ibraz etmeleri şarttır.
 
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
Madde-4- Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
 1. 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
 2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c)        İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d)       İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e)     (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f)     (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
 
4.2-İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
 
4.3-Ayrıca; İdarenin bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, bu ihaleye katılamazlar.
 
4.4-Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
 
İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE SATIN ALINACAĞI YER
Madde-5- İhaleye katılacak olanlar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nda ihale dokümanını görülebilir ve Birliğin, T.C. Ziraat Bankası Doğubayazıt Şubesi’nde bulunan 0351-30244406-5002 nolu hesabına 50,00-TL (ElliTürkLirası) yatırarak satın alabilir.
 
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARININ YATIRILACAĞI YER
Madde-6- İhaleye katılacak olanlar, teklif ettikleri bedelin % 3’ü tutarındaki geçici teminatlarını Birliğin, T.C. Ziraat Bankası Doğubayazıt Şubesi’nde bulunan 0351-30244406-5029 nolu hesabına yatırması gerekmektedir.
 
İHALE KONUSU MALIN GÖRÜLMESİ
Madde-7- İhale konusu araçlar, ihaleden önce istekliler tarafından görülebilir.
 
DİĞER HUSUSLAR
Madde-8-
 1. Açık İhale Usulü ile sözleşme ve taahhüdün tümünün yapılmasına ait ve araç satışı ile oluşan tüm noter masrafları ve bütün vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümlülüklerle sözleşme giderleri müşteriye aittir.
 2. Taşınır malla ilgili her çeşit vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler müşteriye aittir.
 3. Taşıt ihalelerinde (hurda taşıtlar dahil) Taşım Alım ve Ek Taşıt Alım Vergisinin ödenmesinin gerektiği hallerde, müşteri tarafından verginin ödendiğini gösterir belgesinin işlemlerin tamamlanmasından önce ihaleyi yapan idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
(Birliğimiz tarafından gerçekleştirilen bu ihale,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabii değildir.)
 
- İLAN OLUNUR! -
 
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI